Home कविता दिल से

स्मार्टफोन(अतुकान्त)

मी छौ स्मार्टफोन
ह्वे जब मेरु अविष्कार
दुन्या खुणि छौ चमत्कार
मी छौ चीज बड़ी कामा की
खास जरूरत बणि गऊ
आज हर इन्साना की
ज्ञान बढ़ाण मा
करदू मी सहयोग
हर क्वी कन्नू
मेरू उपयोग
दगड्या ह्वा
या रिश्तेदार
दूर ह्वा या नजदीक
दिन ह्वा या रात
एक हैका से
करान्दू मी बात
कठिण से कठिण
सवालों जवाब खोजी बतान्दू
तुम्हरा गीत, कविता, फोटो
सम्भाली धैरी दीन्दू
क्य क्या बणि जान्दू
मि तुम्हरा बाना
अलारम बणि सुबेर उठान्दू
घड़ी बणि टैम बतान्दू
कैलकुलेटर बणि
झट हिसाब कैर दीन्दू
रेडियो बणि
मनोरंजन करान्दू
खेल खिलौणा बणि
बन्न बन्नी खेल ख़िलान्दू
पर
या एक बात टक्कलगै सूणा
अति कै चीजाक भलि नी हूंन्द
दुन्या देखण चांन्दी
आँखा बचाण चान्दी
जत्गा जरूरी ह्वा
उत्गा ही फोन द्याखा
अपणा ननतिनो
बचपन बचाण चान्दा
ये स्मार्टफोन ते
ननतिनो से दूर राखा।।

गोविन्दराम पोखरियाल ‘साथी’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *